Περιγραφή Δικτύου

Τό «Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας»

Τό «Πατριαρχικό Δίκτυο» δημιουργήθηκε τό 2008 μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἀποτελεῖται ἀπό τούς μόνιμους ἐκπροσώπους τῶν Μητροπόλεων πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά στό Πατριαρχεῖο, τούς ἀντιπροσώπους τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τήν ποιμαντική ἐκπαίδευση στίς Θεολογικές Σχολές καί τίς Ἐκκλησιαστικές Ἀκαδημίες τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι διακονοῦν καί  σχετίζονται μέ τήν ποιμαντική διακονία τοῦ ἀσθενοῦς, ἀλλά καί μέ τήν ἰατρική καί νοσηλευτική του φροντίδα στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Ὑγείας. Ἐπίσης, τό «Πατριαρχικό Δίκτυο» ἔχει ἐπαφές μέ ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες καί τούς φορεῖς πού σχετίζονται μέ τήν Ὑγεία.

Τό «Πατριαρχικό Δίκτυο» ἔχει ἐπιμορφωτικό καί ἰατροκοινωνικό χαρακτῆρα. Σκοπός του εἶναι νά δώσει τή δυνατότητα σέ ὅσους μετέχουν:  

  • Νά ἀλληλοβοηθοῦνται στή διακονία τήν ὁποία προσφέρουν στούς ἀσθενεῖς.
  • Νά συμμερίζονται ὁ ἕνας τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τοῦ ἄλλου.
  •  Νά προωθήσουν ἕνα ἐπίπεδο ὑψηλῆς ποιότητας στόν τομέα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας στόν χῶρο τῆς Ὑγείας.
  • Νά ἐπωφελοῦνται ἀμοιβαῖα ἀπό τή γνώση καί τήν ἐμπειρία ἀλλήλων.

Ὑπεύθυνος τοῦ «Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας» εἶναι ὁ «Συντονιστής τοῦ Δικτύου», ὁ ὁποῖος διορίζεται ἀπό τόν Παναγιώτατο. Ὁ Συντονιστής πλαισιώνεται ἀπό τήν Κεντρική Ἐπιτροπή καί ἀπό ἐκλεκτούς ἐπιστημονικούς συνεργάτες. Τά μέλη πού διορίζονται στήν Κεντρική Επιτροπή ἐκπροσωποῦν τίς περιοχές πού ἀνήκουν στόν Οἰκουμενικό Θρόνο. Τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς θά διορισθοῦν, μετά ἀπό σύσταση τοῦ Συντονιστοῦ,  ἀπό τόν Παναγιώτατο.