Η ομιλία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψή του στο Ανουσάκειο Θεραπευτήριο

Η ομιλία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψή του στο Ανουσάκειο Θεραπευτήριο

Ἀριθμ. κειμένου: 7

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Προσφιλεῖς Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Αἰδεσιμολογιώτατε Διευθυντὰ τοῦ Ἀνουσακείου Ἱδρύματος π. Ἀντώνιε Ἀρετάκη,
Ἀγαπητοὶ τρόφιμοι καὶ προστατευόμενοι τοῦ Ἱδρύματος,

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόμεθα εἰς τὸ ὑποδειγματικὸν Ἵδρυμα προστασίας καὶ περιθάλψεως ἡλικιωμένων καὶ ἀτόμων μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας, τὸ ὁποῖον ὑπῆρξε δημιούργημα τῆς φιλοστόργου προνοίας ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου του τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου πρ. Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Εἰρηναίου καὶ τῆς φιλογενοῦς γενναιοδωρίας τοῦ Κισαμίτου τὴν καταγωγὴν ὁμογενοῦς ἐξ Ἀμερικῆς ἀειμνήστου Γεωργίου Ἀνουσάκη.

Μᾶς καταπλήσσει εὐχαρίστως καὶ μᾶς ἐνθουσιάζει ἡ εὐρύτης τῆς καμπύλης τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ δραστηριοτήτων τοῦ Ἀνουσακείου, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ νέου Μητροπολίτου κ. Ἀμφιλοχίου, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀκαταπονήτου καὶ χαρισματικοῦ π. Ἀντωνίου, ἀνεπτύχθησαν εἰς ὕψιστον βαθμόν, εἰς τρόπον ὥστε ὄχι μόνον νὰ περιθάλπωνται εἰς τὰς συγχρόνους καὶ ὡραίας ἐγκαταστάσεις του μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης ἑβδομήκοντα σεβάσμια πρόσωπα, νὰ παρέχωνται ὑπηρεσίαι κατ’ οἶκον βοηθείας εἰς πενταπλάσιον ἀριθμὸν οἰκογενειῶν ἀνὰ τὰς δύο Ἐπαρχίας τῆς Μητροπόλεως, νὰ προσφέρεται εἰς τοὺς περιθαλπομένους, πέραν τῆς ἰατρικῆς συνδρομῆς, καὶ πλήρης φυσιοθεραπεία, ὑδροθεραπεία, ἠλεκτροθεραπεία καὶ ἐργασιοθεραπεία, νὰ ὀργανώνωνται ὡραῖαι πολιτιστικαὶ καὶ ἑορταστικαὶ κοινωνικαὶ ἐκδηλώσεις, νὰ ὑπάρχῃ συστηματικὴ συνεργασία μὲ ἀνάλογα σπουδαῖα Ἱδρύματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, νὰ ἐκδίδεται περιοδικὸν μὲ τὸ ἐκφραστικὸν ὄνομα «Ἀποκούμπι», ἀλλὰ καὶ ἱεραποστολικαὶ ἀκόμη ἀποστολαὶ νὰ τολμῶνται εἰς τὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς, εἰς τὴν Οὐγκάνταν. Δὲν εὑρισκόμεθα εἰς ἕνα σύνηθες, λοιπόν, Ἵδρυμα τοῦ εἴδους, ἀλλ’ εἰς μίαν εὐλογημένην ἀγκάλην τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς μίαν κυψέλην ἱεροῦ ἔργου ἀξιοθαυμάστου. Ταῦτα πάντα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ σεμνυνώμεθα ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὸ «καμάρι» αὐτὸ τῆς ἐκλεκτῆς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ συγχαίρομεν ἀπὸ κέντρου ψυχῆς τὸν ἱδρυτὴν σεβάσμιον γέροντα Μητροπολίτην κ. Εἰρηναῖον καὶ τὸν σήμερον ἀξίως συνεχίζοντα τὸ ἔργον του Πρόεδρον τοῦ Ἀνουσακείου Ἱερώτατον Μητροπολίτην κ. Ἀμφιλόχιον, τὸν ρέκτην Διευθυντὴν αὐτοῦ π. Ἀντώνιον Ἀρετάκην καὶ πάντας τοὺς ἀξίους συνεργάτας των, πάντας τοὺς Εὐεργέτας τοῦ Ἱδρύματος, ἐν οἷς καὶ τὸ εὐσεβὲς ζεῦγος Βενιζέλου καὶ Ἑλένης Σκαλίδη, τὸ προσωπικὸν τοῦ Ἱδρύματος καὶ τοὺς ἐθελοντὰς ποὺ τὸ πλαισιώνουν, καὶ ὅσους καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἔρχονται ἀρωγοὶ αὐτοῦ. Ὄχι δὲ μόνον συγχαίρομεν, ἀλλὰ καὶ εὐλογοῦμεν ἀπὸ καρδίας καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καὶ τὸν δίκαιον ἔπαινον ἀπονέμομεν!

Τοὺς προσφιλεῖς τροφίμους, τὰ βαθύρριζα αὐτὰ δένδρα τῆς κρητικῆς λεβεντιᾶς, τὰ κλονισμένα ἀπὸ τὸ βάρος τῶν χρόνων ἤ κάποιας ἀσθενείας, χαιρετίζομεν μὲ ὅλην μας τὴν ἀγάπην. Σᾶς ἀγαπῶμεν πολύ, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ! Εἶσθε εἰς τὴν καρδιάν μας! Εἶσθε εἰς τὰς προσευχάς μας! Ἔχετε τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν μας! Σᾶς ἀγαπᾷ, τὸ σπουδαιότερον, ὁ Θεός! Αὐτὸς ἐφρόντισε νὰ μὴ μείνετε μόνοι καὶ ἀβοήθητοι εἰς τὶς δυσκολίες τῆς τρίτης ἡλικίας καὶ σᾶς ἐμπιστεύθηκε εἰς τὴν στοργικὴν φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας μέσα εἰς τὸ ὡραῖον αὐτὸ Ἵδρυμα, ποὺ εἶναι ἡ ζεστὴ φωλιά σας, τὸ σπίτι σας. Νὰ Τὸν δοξάζετε, νὰ Τὸν εὐχαριστῆτε, νὰ Τὸν ἐπικαλῆσθε εἰς τὰς προσευχάς σας καὶ νὰ Τοῦ λέτε πάντα δυὸ λόγια θερμῆς προσευχῆς δι’ αὐτοὺς ποὺ σᾶς φροντίζουν καὶ σᾶς περιθάλπουν, καὶ δι’ ἐκείνους ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ συντρέχουν τὸ Ἀνουσάκειον. Καὶ νὰ ἐνθυμῆσθε ὅτι ὁ Πατριάρχης σας εἶναι πάντοτε μαζί σας, εἶναι δίπλα σας καὶ σᾶς σκέπτεται! Καὶ περιμένει καὶ ἐκεῖνος τὰς προσευχὰς σας.

Εὐχαριστοῦμεν ἤδη τὸν ἀγαπητὸν π. Ἀντώνιον διὰ τὴν ὡραίαν προσφώνησίν του καὶ διὰ τὸ εὐγενὲς δῶρον τοῦ Ἱδρύματος πρὸς τὸν Πατριάρχην. Νὰ σᾶς ἔχῃ καλὰ ὁ Θεός, Αἰδεσιμολογιώτατε, νὰ σᾶς χαρίζῃ δυνάμεις, φωτισμόν, ὑγιείαν καὶ πολλοὺς καὶ καλοὺς συνεργάτας, ὥστε ἐπὶ πολλὰ ἔτη νὰ προσφέρετε τὰς πολυτίμους ὑπηρεσίας σας εἰς τὸ εὐαγὲς Ἵδρυμα τοῦτο, παραλλήλως πρὸς τὴν εὔορκον διακονίαν τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ὑπὸ τὴν προστασίαν καὶ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου σας κ. Ἀμφιλοχίου. «Ποίει τὰ ἔργα τῆς διακονίας σου εὔσχημα καὶ ἐπιμελῶς ὡς τῷ Χριστῷ διακονῶν», ὅπως διδάσκουν οἱ θεῖοι Πατέρες, καὶ πολὺς θὰ εἶναι ὁ μισθός σας κατὰ τὴν ὥραν τῆς δικαίας μισθαποδοσίας.
Χαίρετε, ἀγαπητοί! Ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι μαζί σας, καὶ ἡ Παναγία μας καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι νὰ σᾶς σκεπάζουν καὶ νὰ σᾶς βοηθοῦν!