1 Νοεμβρίου 2015 - Ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη

1 Νοεμβρίου 2015

Ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη

Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη ἐνδέχεται νά ὁδηγεῖ τόν ἄνθ­ρω­πο στήν αὐτονόμηση, τόν αὐτοπεριορισμό καί τή θνητότητα, ὅμως μπορεῖ καί νά τοῦ δείχνει τούς ὁρίζοντες γιά ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί προσανατολισμό πρός τήν ὄντως ζωή. Γιά τήν πραγματοποίηση τῆς τελευταίας ἐκδοχῆς, τόσο ἡ ἰατρική ὡς ἐπιστήμη ὅσο καί οἱ γιατροί ὡς πρόσωπα εἶναι ἀνάγκη νά κατανοήσουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο τά γονίδιά του, δηλαδή ὅτι δέν ἀποτελεῖ μόνο βιολογική ὕπαρξη, ὅπως ἐπίσης πρέπει νά γίνει συνείδηση ὅτι ὁ πόνος καί ἡ ἀρρώ­στια δέν ἀποτελοῦν μόνο δεινά, πού καταδυναστεύουν καί ἐξου­θε­νώ­νουν τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί δυνατότητες, πού μποροῦν νά λειτουρ­γή­σουν θετικά γιά τήν ὁλοκλήρωσή του. Ἔτσι, ἡ ἰατρική μπορεῖ ὁπωσ­δήποτε νά διακονήσει τήν κοινωνικότητα ἀλλά καί τήν ἐκ­κλη­σια­στι­κό­τητα τῆς ὑγείας ὅταν ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο καί ὅταν οἱ ἀποφάσεις της γιά καίρια θέματα, πού ἀφοροῦν τή ζωή καί τόν θάνα­το, λαμβάνονται σέ συνάρτηση μέ τή ζωή καί τήν ὕπαρξη ὅλων ἐκεί­νων πού εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν ἀσθενή στήν κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη, ἄν ὑπάρχουν κάποιοι πού δέν χρησιμοποιοῦν καί δέν διακονοῦν σωστά τήν ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, αὐτό δέν σημαί­νει ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγεται κάθε ὠφέλεια καί ἀνακούφιση πού προ­έρ­χεται ἀπό αὐτήν. Ἄλλωστε, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μέγας Βασίλειος, ἡ σωστή χρήση καί ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς ἀπό τούς εὐσυνείδητους γιατρούς μπορεῖ νά διελέγχει καί νά γραδάρει τίς παραβάσεις καί τίς παρεκ­τροπές τῶν ἄλλων.

Ἀνέστης Κεσελόπουλος
Από το βιβλίο: ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΠΡΟΣΑΓΟΝΤΕΣ
Εισαγωγή στην ποιμαντική διακονία στον χώρο της Υγείας