3 Αυγούστου 2014 - H αγάπη μακροθυμεί

3 Αυγούστου 2014

H αγάπη μακροθυμεί

«O μακρόθυμος ευρίσκεται πάντοτε εν χαρά, εν ευφροσύνη, εν αγαλλιάσει, διότι ελπίζει εις τον Κύριον. Ο μακρόθυμος είναι εκτός οργής, διότι τα πάντα υπομένει. O μακρόθυμος δεν εξάπτεται ταχέως εις οργήν, δεν καταφεύγει εις ύβριν, δεν κινείται εις ματαίους λόγους, δεν λυπείται όταν αδικήται, δεν εναντιούται εις τους εναντιούμενους εις αυτόν, πάντοτε υπάρχει στερεός εις παν πράγμα, δεν υποδουλούται ευκόλως, χαίρει εις τας θλίψεις, έχει συναναστροφήν προς παν έργον αγαθόνž φέρεται ευμενώς προς τους συκοφαντούντας αυτόν, δεν αντιλέγει εις τους προστάζοντας αυτόν, δεν σκυθρωπάζει εις τους επιπλήττοντας αυτόν, και πάντοτε διά της μακροθυμίας παρηγορεί εαυτόν»

Εφραίμ ο Σύρος
Περί Κατανύξεως
Κεφ. ΣΤ’ –Περί μακροθυμίας
Εκδόσεις «Βασ. Ρηγόπουλου» σ. 53