ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2020

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2020

«Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι;
Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;»

Ψαλμός 26,1
Προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου τῆς
Ἀκολουθίας τοῦ Μεγ. Ἁγιασμοῦ