10 Φεβρουαρίου 2013 - Ο Ορισμός της οδύνης και του πόνου

10 Φεβρουαρίου 2013

Ο Ορισμός της οδύνης και του πόνου

«Ἡ ὀδύνη καὶ ὁ πόνος εἶναι ἀνυπότακτοι τόσο σὲ ὁρισμὸ ὅσο καὶ σὲ ἀντικειμενικὴ ἀξιολόγηση. Τὸ νόημα τοῦ πόνου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθεῖ μὲ τὴ γλώσσα, τῆς ὁποίας τὰ ὅρια φθάνουν πάντοτε μέχρι τὰ ὅρια τοῦ αἰσθητοῦ μας κόσμου καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν μας πιστοποιήσεων. Ἡ μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας εὐαγγελίζεται ὅτι οἱ ἀπαντήσεις γιὰ τὸν πόνο κατακτῶνται μέσα ἀπὸ τὴ γνωστικὴ ἐμπειρία τῆς ἀγαπητικῆς σχέσης σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἄθλημα τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.»   

Από τα συμπεράσματα του Α’ Συνεδρίου στην Ρόδο