14 Απριλίου 2013 - Ο πόνος έχει σχέση με τον θάνατον - Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος

14 Απριλίου 2013

Ο πόνος έχει σχέση με τον θάνατον – Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος

Ο πόνος έχει σχέση με τον θάνατον, διότι ο πόνος είναι καθημερινός θάνατος. Ο θάνατος είναι αφηρημένος, ο πόνος όμως είναι συγκεκριμένος. Τον θάνατον τον φοβούμεθα, αλλά δεν τον ζούμε. Τον πόνο όμως τον ζούμε όλοι, μεγάλοι και μικροί…. Ο μεγάλος πόνος κάμνει συχνά τον θάνατον επιθυμητόν και κάτι παραπάνω, τον κάμνει λυτρωτήν. Έτσι αναγκαζόμεθα μέσω του πόνου να σκεφθώμεν, ότι υπάρχει κάτι καλλίτερον από την ζωήν. Καμμία γνώσις δεν μπορεί να εμποδίσῃ την μεταφυσικήν αυτήν νοσταλγίαν του πόνου. Ο πόνος ξέρει πιο πολλά από την γνώσιν. Επομένως, ο πόνος ενώπιον της ζωής και του θανάτου μας βεβαιοί ότι εξέρχεται της παρούσης ζωής του κόσμου τούτου, είναι σάλπισμα, αντίλαλος, απόφωνο του απόκοσμου, της αιωνιότητος.     

Σταυρός και Ανάστασις, σελ. 15