9 Δεκεμβρίου 2012 - «Ἂς ἐπισκεφθοῦμε τὸν Χριστό» - Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου

9 Δεκεμβρίου 2012

«Ἂς ἐπισκεφθοῦμε τὸν Χριστό» –  Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου

...Ἂς ἐπισκεφθοῦμε τὸν Χριστό, ἂς περιποιηθοῦμε τὸν Χριστό. Ἂς θρέψουμε τὸν Χριστό, ἂς ντύσουμε τὸν Χριστό, ἂς περιμαζέψουμε τὸν Χριστό, ἂς τιμήσουμε τόν Χριστό. Ὄχι μόνον μὲ τραπέζι ὅπως μερικοί, οὔτε μὲ μῦ­ρα ὅπως ἡ Μαρία. Οὔτε μόνον μὲ ἕνα τάφο ὅπως ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ. Οὔτε μὲ τὰ παρεπόμενα τῆς ταφῆς ὅπως ὁ Νικόδημος ποὺ κατὰ τὸ ἥμισυ ἦταν φίλος τοῦ Χριστοῦ. Μήτε μὲ χρυσό, λίβανο καὶ σμύρνα ὅπως οἱ μάγοι πολὺ πρὸ αὐτῶν ποὺ ἀναφέραμε.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ πάντων Δεσπότης θέλει ἔλεος καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἀντὶ μυριάδων παχειῶν προβάτων τὴν εὐσπλαγχνία, αὐτὴν ἂς προσφέρουμε εἰς Αὐτὸν διὰ μέσου αὐτῶν ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας καὶ ποὺ σήμερα κείτονται στὸ χῶμα, ὥστε ὅταν ἀπαλλαγοῦμε ἀπ᾿ αὐτὴν τὴν ἐπίγεια ζωὴ νὰ μᾶς δεχθοῦν στὴν αἰώνια Βασιλεία, ὅπου θὰ ζοῦμε μὲ τὸν Χριστό μας, στὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα στοὺς ἀπεράντους αἰώνας. Ἀμήν.

Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου († 391)

Περὶ φιλοπτωχίας

Απόσπασμα