10 Μαρτίου 2013 - «Ἀυτά πού λέω καί στούς ἂλλους συμβουλεύω, δέν τά κάνω» - Ὁσ. Ρωμανός Μελωδός

10 Μαρτίου 2013

Ἀυτά πού λέω καί στούς ἂλλους συμβουλεύω, δέν τά κάνω» - Ὁσ. Ρωμανός Μελωδός 

 Πανάγιε τοῦ κόσμου Σωτήρα, ὃπως ἐφανερώθηκες καί τήν ἀνθρώπινη φύση ἀνάστησες

πού κείτονταν στά παραπτώματα, ἒτσι καί σέ μένα φανερώσου μυστικά, Ανεξίκακε, γιατί  ̉σαι Σπλαχνικός.

Καί πεσμένος πού εἶμαι σέ πολλά ἀμαρτήματα, Σέ ἱκετεύω, σήκωσέ με,

Γιατί ἀυτά πού λέω καί στούς ἂλλους συμβουλεύω, δέν τά κάνω.

Μά Σέ θερμοπαρακαλώ, εὐκαιρίες γιά διόρθωση δός μου

καί φρόντισέ με μέ τίς ἱκεσίες τῆς Ἀειπαρθένου καί

Θεοτόκου, τό βλέμμα Σου τό συμπαθές μή μου στερήσεις,

Κριτή δικαιότατε.      

 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Οἶκος κδ’